Skip to content

Академічна доброчесність

idea-protected-concept

СХВАЛЕНО

Протокол № 1 засідання
педагогічної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по ліцею №300
від 31.08.2021 р.

31.08.2021р.

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
Ліцею №51 імені Івана Франка Львівської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
Ліцею №51 імені Івана Франка Львівської міської (далі – Положення) є
внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на
забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти,
додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма
учасниками освітнього процесу.
1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права
дитини»(1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про
запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Правил
внутрішнього розпорядку.

ІІ. Шляхи забезпечення академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової(творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання,
попередження порушень освітнього процесу.
2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України
«Про освіту» вважається: списування, обман, фабрикація, фальсифікація,
необ’єктивне оцінювання, академічний плагіат, самоплагіат, хабарництво.
2.3. Етика та академічна доброчесність забезпечуються:
2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом:
• дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції,
законів України;

• утвердження позитивного іміджу школи, примноження його
традицій;
• дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства,
взаємоповаги, толерантності стосунків;
• запобігання корупції, хабарництву;
• збереження, поліпшення та раціонального використання
навчально-матеріальної бази закладу;
• дотримання спеціальних законів за порушення академічної
доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на
джерела інформації у разі використання ідей, тверджень,
відомостей;
• дотримання норм про авторські права;
• надання правдивої інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності;
• невідворотності відповідальності.
2.3.2. здобувачами освіти шляхом:
• самостійного виконання навчальних завдань поточного та
підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел
інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час
оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);
• особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків,
викликаних поважними причинами.
2.3.3. педагогічними працівниками шляхом:
• надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній
професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти;
• обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях
педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті
управлінські рішення;
• незалежності професійної діяльності від політичних партій,
громадських і релігійних організацій;
• підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і
самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;
• дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової
дисципліни, корпоративної етики;
• об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання
здобувачів освіти;
• здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності
здобувачами освіти;
• інформування здобувачів освіти про типові порушення
академічної доброчесності та види відповідальності за її
порушення.

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під
розписку після ознайомлення із Правилами внутрішнього розпорядку
ліцею.
3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також
оприлюднюється на сайті закладу.
3.3. Заступник директора з навчально-виховної роботи:
3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності
шляхом проведення практикумів, консультацій та інших
колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними
працівниками щодо створення, оформлення ними методичних
розробок (робіт) для публікацій;
3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси
різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує
вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.
3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності,
дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного
Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти
щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення
академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення
цитування, посилання на джерела інформації, списування).
IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності
4.1.Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної
доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення.

Порушення
академічної
доброчесності

Суб’єкти
порушення

Обставини та умови
порушення
академічної
доброчесності

Наслідки і форма
відповідальності

Орган / посадова
особа, який
приймає
рішення
про призначення
виду
відповідальності

Списування

 самостійні роботи;
 контрольні роботи;
 контрольні зрізи
знань;
 річне оцінювання
(для екстернів);
 моніторинги якості
знань.

повторне письмове
проходження
оцінювання
(термін-1 тиждень)
або

повторне проходження
відповідного освітнього
компонента освітньої
програми

учителі-
предметники

Обман  ДПА;

 річне оцінювання
(для екстернів)

 повторне
проходження
оцінювання за графіком
проведення ДПА у
школі;
 незарахування
результатів.

Фальсифікація
Фабрикація

Здобувачі
освіти

атестаційна
комісія

Плагіат

 І етап( шкільний)
Всеукраїнських
учнівських олімпіад,
конкурсів;

Робота учасника
анулюється, не
оцінюється.
У разі повторних
випадків списування
учасник не допускається
до участі в інших
олімпіадах, конкурсах.

оргкомітет, журі,
комісія

Необ’єктивне
оцінювання
результатів
навчання
здобувачів

Педагогічні
працівники

свідоме завищення або
заниження оцінки
результатів навчання:
 усні відповіді;
 домашні роботи;
 контрольні роботи;
 лабораторні та
практичні роботи;
 ДПА;
 тематичне
оцінювання;
 моніторинги;
 олімпіадні та
конкурсні роботи.

Педагогічному
працівнику
рекомендується
опрацювати критерії
оцінювання знань.
Факти систематичних
порушень враховуються
при встановленні
кваліфікаційної
категорії, присвоєнні
педагогічних звань

Адміністрація
ліцею, атестаційні
комісії усіх рівнів

Навчально-методичні
освітні продукти,
створені педагогічними

У випадку встановлення
порушень такого
порядку:

Обман
Фальсифікація
Фабрикація
Плагіат

Педагогічні
працівники
як автори

працівниками:
 методичні рекомендації;
 навчальний посібник;
 навчально-методичний
посібник;
 наочний посібник;
 практичний посібник;
 навчальний наочний
посібник;
 збірка;
 методична збірка;
 методичний вісник;
 стаття;
 методична розробка.

А) спотворене
представлення у
методичних розробках,
публікаціях чужих
розробок, ідей, синтезу
або компіляції чужих
джерел, використання
Інтернету без посилань,
фальсифікація наукових
досліджень; неправдива
інофрмація про власну
освітню діяльність є
підставою для відмови в
присвоєнні або
позбавленні раніше
присвоєного
педагогічного звання,
кваліфікаційної
категорії;

Педагогічна та
методичні ради
ліцею,
атестаційні
комісії

Б) у разі встановлення в
атестаційний період
фактів списування
здобувачами під час
контрольних зрізів
знань, фальсифікації
результатів власної
педагогічної діяльності
позбавлення
педагогічного
працівника І, ІІ
кваліфікаційної категорії

V. Комісія з питань академічної доброчесності та етики

учасників освітнього процесу

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики учасників освітнього
процесу – незалежний орган для розгляду питань, пов’язаних із виконанням
норм цього Положення усіма учасниками освітнього процесу.
5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та
батьківської громади.
5.3. Склад комісії затверджується наказом директора школи за поданням рішення
педагогічної ради. Термін повноважень комісії – один рік.
5.3. Повноваження Комісії:
5.3.1. розглядати питання порушення морально-етичних норм поведінки та
правових норм Положення за потребою або ж за заявою учасників
освітнього процесу;

5.3.2. проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів
академічної доброчесності та професійної етики педагогічних
працівників та здобувачів освіти;
5.3.3. готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження
принципів академічної доброчесності в освітню та науково-
дослідницьку діяльність школи;
5.3.4. надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш
ефективного дотримання норм цього Положення.

5.4. Рішення комісії є правомірним за умови присутності на її засіданні не менше
2/3 загальної кількості членів комісії.
Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на
засіданні Комісії.
5.5. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.
5.6. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення
норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення
повинен звернутися до Голови або секретаря комісії з письмовою заявою на ім’я
її голови. Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не
розглядаються.
5.7. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої
розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.
5.8. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у
вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення.
Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для
подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи
адміністративного характеру.

V. Прикінцеві положення

6.1. Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і
набирає чинності з моменту схвалення.